Växt och djurlivet i arkipelagen Tjust

Få områden har ett så varierat växt och djurliv som Tjust skärgård. Nedan kan du läsa mer om vad skärgårdens natur har att erbjuda dig som besökare. Arkipelagen Tjust skärgård är belägen på Sveriges östkust och består utav 5000 öar, kobbar och skär. Skärgården erbjuder ett rikt friluftsliv med varierande natur och vackert sjölandskap. I slutet av 60-talet och början på 70-talet blev stora delar av norra skärgården naturreservat under samlingsnamnet Norra Tjust skärgård.

Under årens lopp har kunskapen om floran och faunan ökat och lett till åtgärder för att bevara det artrika växt och djurlivet som finns. Naturreservatet är av riksintresse, både vad gäller friluftslivet och naturvård och därför finns en rad olika regler för att säkerställa minimal inverkan på naturen.

Växt och djurlivet i arkipelagen Tjust

Växtlivet, från tallskog till tusenåriga lindar

Beroende på öns storlek och geologiska sammansättning ser växtlivet olika ut. På de större öarna finner man både lövträd och tallskog medan de mindre öarna, som ligger längre ut mot havet, har en mer vindpinad och karg natur. Träd som ek, klibbal och asp är vanliga på de större öarna och på några ställen återfinns mycket gamla lindar, vars ålder uppgått till 1000 år. Dessa gamla träd spelar en stor roll för insektlivet, bland annat är träden hemvist för de ovanliga skalbaggarna kolsvart kamklobagge och mulmknäppare. På öarna växer gott om kärleksört, tjärblomster och styvmorsviol och där vegetationen är mer karg återfinns ljung och lav.

Djurlivet, en blandning av smått och stort

Då öarna är boplatser för flertalet fågelarter ger detta en extra bördig flora av gräs och örter. De karga öarna lägst ut i skärgårdsbältet karaktäriseras av saltstänkta klippor där buskar och gräs växer i skrevorna. Under vattenytan dominerar blåstången som tillsammans med kransalger utgör viktig undervattensvegetation, bland annat för tusentals blåmusslor, hjärtmusslor och småfisk. Det som är mest slående i skärgårdsmiljön är fågellivet. En rad olika arter har sin hemvist i området, bland annat de vanliga sjöfåglarna fiskmåsar, skrattmåsar och silvertärnor. På de mer kala kobbarna häckar gravänder, ejdrar och strandskator medan doppingar och änder håller sig nära måsarna för att skydda sina bon.Vanliga arter från fastlandet, så som uggla, näktergal och sädesärla återfinns också men det är de ovanligare arterna labb, berguv och torrmule som lockar fågelentusiaster till öarna. Men kanske mest hänförande är havsörnen, som tack vare gott naturvårdsarbete återkommit till skärgården efter många år. Som om inte det var nog har också Kungsörn setts övervintra i området. Vad gäller större däggdjur lever både älg och rådjur på de större öarna. Även vildsvin har siktats på sina håll, en ovanlig syn då dessa djur inte funnits i området på 400 år. Jakt bedrivs under kontrollerade former, både på stor och småvilt. Förutom däggdjur är insektlivet rikt och värt att nämna är den mycket sällsynta Apollo fjärilen som lever på få andra ställen i Sverige. 


Vid ett besök i Tjust skärgård finns det även möjlighet att åka på sälsafari, gråsälen har nämligen sitt habitat längre ut i skärgårdsbältet och dessa magnifika djur lockar många turister på somrarna.